راه

برای شما

راه

برای شما

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

ما سینه زدیم و بی صدا باریدند...

از هرچه که دم زدیم آنها دیدند...

ما مدعیان صف اول بودیم...

از آخر مجلس شهدا را چیدند...

  • rah ali

>مردی بود قرآن میخواند و معنی قرآن را نمیفهمید .
>دخترکوچکش از او پرسید چه فایده ای دارد قرآن میخوانی بدون اینکه معنی آن رابفهمی؟
>پدر گفت سبدی بگیر واز آب دریا پرکن وبرایم بیاور .
>دختر گفت : غیر ممکن است که آب درسبد باقی بماند.
>پدر گفت امتحان کن. دخترم.
>دختر سبدی که درآن زغال میگذاشتند گرفت ورفت بطرف دریا وامتحان کرد سبدرازیرآب زد وبه سرعت به طرف پدرش دوید ولی همه آبها از سبد ریخت وهیچ آبی در سبد باقی نماند.پس به پدرش گفت که هیچ فایده ای ندارد .
>پدرش گفت دوباره امتحان کن. دخترکم .
>دختر دوباره امتحان کرد ولی موفق نشد که آب رابرای پدر بیاورد .برای بار سوم وچهارم هم امتحان کرد تا اینکه خسته شد وبه پدرش گفت که غیر ممکن است...
>پس پدر به. او گفت سبد قبلا چطور بود؟
>اینجا بود که دخترک متوجه شد و به پدرش گفت بله پدر قبلا سبد از باقیمانده های زغال کثیف وسیاه بود ولی الان سبد پاک وتمیز شده است.
>پدر گفت: این حداقل کاری است که قرآن برای قلبت انجام میدهد.
>پس دنیاوکارهای آن قلبت را از کثافتها پرمیکند،
>خواندن قرآن همچون دریا سینه ات راپاک میکند،
>حتی اگر معنی آنرا ندانی...

  • rah ali

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است .

  • rah ali